O Projekcie
Małe Lenkowo
- duże możliwości

O Projekcie

Projekt pt.: „Małe LENKOWO – dużo możliwości” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 

Projekt ma na celu ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, na terenie gminy Świątniki Górne. 

Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim lub wychowawczym oraz do osób bezrobotnych i/ lub osób biernych zawodowo, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat oraz chcą podjąć zatrudnienie. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 955 831, 88 zł, w tym wartość dofinansowania: z funduszy europejskich
812 457,09 zł 

Efektem projektu będzie utworzenie 43 miejsc opieki nad dziećmi do lat w 3 w gminie, w której brak jest takiego miejsca. Rodzice tych dzieci będą mieli możliwość powrotu na rynek pracy w wyniku zlikwidowania podstawowej bariery jaką jest brak takich miejsc. 

NABÓR DO PROJEKTU

Nabór wniosków do Projektu będzie miał miejsce w okresie od 1 do 12 lutego 2018 r. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń (poprawnych formalnie) tj. 43 Kandydatów, zostanie ogłoszony nabór ciągły, do wyczerpania miejsc.
Żłobek zostanie uruchomiony od 1 marca 2018 r.#

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#