Rekrutacja
Małe Lenkowo
- duże możliwości

Rekrutacja

Do Projektu zostanie przyjętych: 43 rodziców chcących powrócić lub wejść na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (tj. rodziców pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym).

Kryteria rekrutacji dzielą się na kryteria formalne (obligatoryjne do spełnienia) oraz kryteria dodatkowe, których brak spełnienia przez Kandydata nie wyklucza z procesu rekrutacji.

KRYTERIA FORMALNE – obligatoryjne do spełnienia na etapie rekrutacji:
a) posiadanie dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 i chęć powrotu na rynek pracy po przewie związanej z opieką nad tym dzieckiem
b) potwierdzenie statusu na rynku pracy - spełnienie przynajmniej jednego z warunków:
- osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,
- osoba zarejestrowana jako bezrobotna lub niepracująca i zarejestrowana jako poszukująca pracy w Urzędzie Pracy,
- osoba nieaktywna zawodowo (pozostająca bez pracy, niezarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy)
c) zamieszkanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) bądź praca na terenie gminy Świątniki Górne, Mogilany, Wieliczka, Siepraw i Gmina Kraków
lub zamieszkanie lub praca na terenie woj. małopolskiego przy jednoczesnym posiadaniu starszego dziecka w placówce (przedszkolu, szkole)
na terenie gminy Świątniki Górne.

KRYTERIA DODATKOWE (BRAK ICH SPEŁNIENIA NIE WYKLUCZA Z PROCESU REKRUTACJI):
a) osoby posiadające status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo - 1 pkt.
b) osoby niepełnosprawne–1 pkt.
c) osoby pozostające poza rynkiem pracy ponad 1 rok od momentu ustania świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem–2 pkt.
d) osoby z wykształceniem poniżej średnego–2 pkt.
e) osoby, którym w momencie przystąpienia do projektu kończy się świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem–3 pkt.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w REGULAMNIE REKRUTACJI
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej:
1. Regulamin rekrutacji
2. Formularz rekrutacyjny
3. Oświadczenie - dane osobowe

Projekt zakończył się w listopadzie 2018 r.#

Zobacz także

# # # #

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

#